Does public television ensure impartiality?

While discussing with a relative, he asked me about the libertarian position on public television. The idea of public television maintains that if the state doesn’t intervene in the market of media, private media companies (televisual or different) are free to edit and broadcast any news and this gives them the possibility to use this right to “damage” the image or reputation of an individual or group. As a result, the need for public television arises, the goal of which is to be impartial, neutral and always seek to show the truth.

Continue reading “Does public television ensure impartiality?”

A e garanton televizioni publik paanshmërinë?

Duke diskutuar me një të afërm, më pyeti për qëndrimin libertarian ndaj televizionit publik. Ideja e televizionit publik është që nëse shteti nuk përfshihet në tregun e mediave, kompanitë private mediale (televizive apo çfarëdo) janë të lira të redaktojnë dhe të shfaqin çfarëdo lajmi dhe kjo i mundëson atyre ta përdorin këtë drejtë për ta “dëmtuar” imazhin apo reputacionin e ndonjë individi apo grupi. Si rezultat, lind nevoja për një televizion publik i cili do të jetë i paanshëm dhe neutral e që gjithmonë synon ta shfaq lajmin e vërtetë.

Continue reading “A e garanton televizioni publik paanshmërinë?”